BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2939 TCT/NV5
V/v chính sách thuế đối với chiết khấu, giảm giá hàng bán

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 250/CV-DTNN ngày 18/6/2001 củaCục thuế thành phố Hải Phòng về việc chính sách thuế đối với chiết khấu, giảmgiá bán hàng của Công ty thép VSC-POSCO, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1.2, điểm 1.2, Mục II, Côngvăn số 1125 TCT/NV2 ngày 21/3/2000 của Tổng cục Thuế thì đối với hàng hoá dịchvụ bán áp dụng hình thức giảm giá hoặc trừ chiết khấu thì giá ghi trên hoá đơnGTGT là giá đã được giảm thuế trường hợp giảm giá, chiết khấu hàng bán đối vớikhách hàng mua với số lượng lớn, thường xuyên và ổn định, mức giá được điều chỉnhkhi đối chiếu số lượng, nên hoá đơn GTGT đã viết theo giá tạm tính cho từng đợtlấy hàng thì căn cứ vào hợp đồng ký kết và biên bản đối chiếu với khách hàng,xác định số giảm giá để trừ vào hoá đơn bán hàng kỳ tiếp theo hoặc hoá đơn bánhàng sau khi đối chiếu.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp năm 1999-2000Công ty thép VSC POSCO bán hàng áp dụng hình thức chiết khấu giảm giá chung chocác khách hàng mua hàng thường xuyên và khối lượng lớn, nếu hoá đơn GTGT đã lậptheo giá tạm tính (chưa giảm trừ) cho từng đợt lấy hàng và cuối tháng xác địnhsố tiền giảm giá căn cứ vào số lượng hàng bán thực tế, thì số tiền giảm giá củahàng hoá đã bán được tính trừ vào hoá đơn bán hàng kỳ tiếp theo hoặc hoá đơnbán hàng tháng sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòngđược biết và hướng dẫn Công ty thép VSC-POSCO thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung