BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 293TC/QLCS
V/v: Trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Sở Tài chính tỉnh Nghệ An

Trả lời Công văn số 3836 TT/TC-QLG ngày28/12/2004 của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An về việc xin ý kiến về một số vướng mắctrong việc thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủvề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 197/2004/NĐ-CP Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều10 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và điểm 4.3 mục 4 phần II Thông tư số116/2004/TT-BTC thì đối với đất nông nghiệp (kể cả đất có diện tích lớn) nằmxen kẽ trong khu dân cư phải đảm bảo điều kiện: Khu dân cư theo quy hoạch đượccấp có thẩm quyền phê duyệt mà trong đó có đất nông nghiệp nhưng chưa đượcchuyển mục đích sử dụng; do đó, một hoặc nhiều thửa đất nông nghiệp nằm trongkhu dân cư nhưng đã được quy hoạch là khu dân cư đều được xác định là đất nôngnghiệp xen kẽ trong khu dân cư.

2. Đất nông nghiệp trong đô thịnhưng không nằm trong khu dân cư theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê duyệt thì không được xác định là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dâncư.

3. Thửa đất nông nghiệp xen kẽtrong khu dân cư mà tiếp giáp với nhiều thửa đất ở có giá đất khác nhau, thìgiá đất để tính hỗ trợ bằng giá đất ở bình quân của các thửa đất ở giáp vớithửa đất đó.

Tuy nhiên, những nội dung trên đâykhông thuộc phạm vi hướng dẫn của Bộ Tài chính; do đó Bộ Tài chính đề nghị SởTài chính tỉnh Nghệ An báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến hướng dẫn của BộTài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (2), Cục QLCS (2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Ngọc Khoa