CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 294/CP-CN
V/v kết quả đấu thầu gói số 1 (Xưởng Luyện - Cán thép và các công trình phụ trợ) dự án đầu tư Nhà máy Thép Phú Mỹ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Thương mại, Giao thông vận tải, Tài Nguyên và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Quỹ hỗ trợ phát triển.
- Tổng công ty Thép Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam (các công văn số 2775/T-KHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2002 và số 198/T-KHĐT ngày 12 tháng 02 năm 2003), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 24 BKH/VPXT ngày 28 tháng 2 năm 2003), về việc xin phê duyệt Kết quả đấu thầu gói thầu số 1: Xưởng luyện - Cán thép và các công trình phụ trợ của dự án đầu tư Nhà máy Thép Phú Mỹ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 (Xưởng luyện - Cán thép và các công trình phụ trợ) dự án đầu tư Nhà máy Thép Phú Mỹ như đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên, với nội dung sau:

- Nhà thầu trúng thầu là Danieli & Officine Meccaniche S.p.A (Ý)

­- Giá trúng thầu (chưa bao gồm thuế) là 63.695.000 EURO+ 335.786.63 triệu VNĐ, loại hợp đồng chìa khoá trao tay (Thiết kế - Cung cấp thiết bị - Xây dựng - Lắp đặt - Đào tạo - Chạy thử và chuyển giao) với giá cố định và thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

2. Giao Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam phê duyệt nội dung hợp đồng và chỉ đạo Chủ đầu tư (Công ty Thép miền Nam) tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng