TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH B&M Industry.
(Đ/c: Phòng 44-05, Tòa C5 D'Capitale, 119 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 02/BM ngày 02/02/2021 của Công ty TNHH B&M Industry (sau đây gọi tắt là Công ty) xin hướng dẫn về thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Do Công ty chưa mô tả rõ hoạt động giao dịch, hợp đồng ký kết giữa Công ty và DNCX khi DNCX trả lại Công ty phần lõi kim loại và khi Công ty nhập lại từ nước ngoài rồi xuất vào DNCX nên Cục Giám sát quản lý về hải quan chưa đủ cơ sở hướng dẫn. Do đó, đ nghị Công ty gửi bổ sung hồ sơ và các chứng từ liên quan thể hiện hình thức giao dịch, phương thức thanh toán tại các hoạt động để Cục Giám sát quản lý về hải quan có cơ sở xem xét, hướng dẫn.

2. Về cơ sở pháp lý liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan khi phát sinh giao dịch thương mại giữa doanh nghiệp nội địa và DNCX, đề nghị Công ty tham khảo các quy định sau:

- Trường hợp Doanh nghiệp nội địa bán hàng cho DNCX: Công ty căn cứ quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC để thực hiện.

- Trường hp DNCX bán hàng vào nội địa: Công ty căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ và khoản 3 Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như tn;
- Lưu: VT, GQ2 (2b)
.

CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

>> Xem thêm:  Xin mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2022 ? Hướng dẫn thủ tục ly hôn nhanh