TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam
(Địa chỉ: 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 02- 2013/HTV-TCHQngày 15/3/2013 và công văn số 03- 2013/HTV-TCHQ ngày 22/3/2013 của Công ty TNHHHonda Trading Việt Nam thủ tục hải quan cho lô hàng nhập khẩu từ doanh nghiệpchế xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Theo quy định tại Điều 2 Thôngtư 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì đối tượng áp dụng Thôngtư là tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại thực hiện thủtục hải quan điện tử. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) mà Côngty TNHH Honda Trading Việt Nam mua hàng chưa thực hiện thủ tục hải quan điện tửthì không áp dụng Thông tư 196/2012/TT-BTC dẫn trên mà phải thực hiện thủ tụchải quan theo phương thức truyền thống theo quy định tại Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Căn cứ theo hướng dẫn tại điểmc.1 khoản 3 Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC nêu trên thì sản phẩm do DNCX bánvào nội địa DNCX và doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan và sử dụng tờkhai xuất nhập khẩu tại chỗ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha