BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Công ty TNHH Trần Thành.

Trả lời công văn sổ 2612/CV-TT ngày26/12/2011 của Công ty TNHH Trần Thành về việc giải đáp về thuế bảo vệ môi trường.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định đối tượng nộp thuế bảo vệmôi trường như sau :

“4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế(túi nhựa xốp) là loại túi bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (hìnhdensity polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linearlow density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túi ni lôngđáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảovệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Căn cứ quy định nêu trên đối tượngchịu thuế bảo vệ môi trường là các loại túi, bao bì làm từ nhựa màng đơn HDPE,LDPE, LLDPE. Theo đó, nếu sản phẩm của Công ty TNHH Trần Thành sản xuất từ hạtnhựa HDPE không phải là các sản phẩm quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số152/2011/TT-BTC nêu trên thì không thuộc đối tượng phải nộp thuế bảo vệ môi trường.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Trần Thành được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội (để biết);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn