THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 294/TTg-ĐMD

V/v: thực hiện Nghị định số 101/2009/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước.

Ngày 05 tháng 11 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2009/NĐ-CP thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2009. Để thực hiện tốt Nghị định này, góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tập đoàn kinh tế nhà nước:

1. Thực hiện cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty mẹ gồm Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và bộ máy giúp việc theo Điều 20 và qui định Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc tại Khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 101/2009/NĐ-CP. Thực hiện Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Nghị định số 101/2009/NĐ-CP nói trên và quy định khác của pháp luật hiện hành, trong Quý I năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng