BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2940/BTC-TCDN
V/v báo cáo hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động củaQuỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 07/TTg-KTTH ngày 03/01/2013 về bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vàvừa;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủvề một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thịtrường, giải quyết nợ xấu;

Ngày 27/11/2012 Bộ Tài chính đã có công văn số 16537/BTC-TCNH gửi Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh(Thành phố) đề nghị báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng chodoanh nghiệp nhỏ và vừa;

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ tăng cường nguồn lựctài chính cho các Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương từ nguồn tăng thu, tiết kiệmchi 2011, nguồn tăng thu năm 2012 và một phần thu từ cổ phần hóa chưa chuyển vềQuỹ Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;

Bộ Tài chính đề nghị Quý Ủy ban nhân dân:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động bảo lãnh tín dụngtrên địa bàn.

2. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quychế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏvà vừa theo các nội dung sau:

- Tình hình thành lập Quỹ (Vốn điều lệ, vốn thực cấp…).

- Tình hình hoạt động và sử dụng Quỹ.

- Tình hình tăng cường nguồn lực tài chính cho Quỹ bảo lãnhtín dụng từ nguồn: tăng thu, tiết kiệm chi 2011, nguồn tăng thu năm 2012, cụthể:

Tổng số tiền đã bố trí, trong đó:

+ Bố trí từ nguồn tăng thu năm 2011

+ Bố trí từ nguồn tiết kiệm chi năm 2011

+ Bố trí từ nguồn tăng thu năm 2012

Dự kiến bố trí cho Quỹ trong năm 2013 từ nguồn trên.

- Số dư Quỹ đến thời điểm hiện tại.

3. Số tiền thu về cổ phần hóa của địa phương chưa nộp vềtrung ương.

Kiến nghị bố trí cho Quỹ bảo lãnh tín dụng từ số tiền thu vềcổ phần hóa của địa phương chưa nộp về trung ương.

Báo cáo trên gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/3/2013 đểtổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính Quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu