BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2940/TCT-CS
V/v: Viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Trung tâm thông tin di động Vietnamobile
(Địa chỉ: Tầng 6, Số 7 Chùa Bộc, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 551/VNM ngày 20/05/2014, công văn số 204/VNM ngày14/2/2014 và công văn số 460/VNM ngày 08/01/2014 của Trung tâm thông tin diđộng Vietnamobile - CN Công ty CP Viễn thông Hà Nội về việc viết tắt tên, địachỉ trên hóa đơn điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 vàKhoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầuvào:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinhdoanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGTđược khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BộTài chính hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừmọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinhdoanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứngtừ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Khoản 2b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 củaBộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy địnhvề cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơnnhư sau:

b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mãsố thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Căn cứ Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 củaBộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định vềcách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ,mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán đượcviết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành"P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố"thành "TP", ''Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần"là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH","khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành"SX", "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảmbảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác địnhđược chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phùhợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ các quy định trên, về nguyên tắc khi bán điện cho Trung tâmthông tin di động Vietnamobile các Công ty điện lực xuất hóa đơn tiền điện choTrung tâm thông tin di động Vietnamobile thì trên hóa đơn GTGT tại tiêu thức “Tên,địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên Trung tâm thông tin di độngVietnamobile và địa chỉ là địa chỉ của Trung tâm tại Hà Nội theo giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh.

Đề nghị Trung tâm thông tin di động Vietnamobile làm việc với các Côngty điện lực để đề nghị Công ty điện lực thực hiện ghi hóa đơn theo địa chỉ củaTrung tâm tại Hà Nội theo đúng quy định. Trườnghợp các Công ty điện lực cần ghi địa chỉ nơi trực tiếp sử dụng điện đểtiện theo dõi quản lý thì ghi địa chỉ nơi đặt trạm vào phần nội dung trên hóađơn. Đối với những hóa đơn đã xuất trước đây giao Cục Thuế, nếu đảm bảo cáctiêu chí: ghi đúng tên, mã số thuế của Trung tâm thông tin di độngVietnamobile, địa chỉ ghi địa chỉ nơi đặt trạm phát sóng không dẫn đến việchiểu sai lệch về thông tin người mua hàng và vẫn xác định được chính xác ngườimua hàng, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì được chấp thuận để kêkhai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định và hoạch toán chi phí khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm thông tin di động Vietnamobile biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC- TCT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (3).8

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn