BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2941/BTC-CST
V/v thuế xuất khẩu than gáo dừa

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 592/TTr-UBND ngày 26/02/2009 của Uỷ bannhân dân tỉnh Bến Tre đề nghị giảm thuế xuất khẩu mặt hàng than gáo dừa từ 10%xuống 0%, về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22 tháng 11năm 2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc banhành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suấtđối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịuthuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng thì mặt hàng than gáo dừathuộc nhóm 44.02, khung thuế xuất khẩu là 5-25%.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu than gáo dừa,ngày 17/3/2009 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2009/TT-BC trong đó chitiết mặt hàng than gáo dừa thuộc mã 4402.90.00.10, thuế xuất khẩu 5% (mức thấpnhất của khung thuế xuất khẩu đối với nhóm 44.02).

Về kiến nghị giảm thuế xuất khẩu mặt hàng than gáo dừa thuộcnhóm 44.02 xuống 0% thuộc thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Bộ Tàichính sẽ lấy ý kiến các Bộ ngành liên quan để báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hộivề kiến nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Bộ Tài chính trả lời để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và cácđơn vị liên quan được biết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp