BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------------
V/v: vướng mắc thuế nhập khẩu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
Trả lời công văn số 0881/HQĐNa-TXNK ngày 09/6/2011 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định bị cháy không còn giá trị sử dụng của Công ty TNHH Cheer Hope Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Công văn số 10747/BTC-TCHQ ngày 13/8/2007 và Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính chỉ hướng dẫn việc miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn tai nạn bất ngờ.
Do đó, trường hợp Công ty TNHH Cheer Hope Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị và máy móc, thiết bị tạm nhập tái xuất bị hỏa hoạn không còn giá trị sử dụng không thuộc đối tượng xét miễn thuế theo quy định tại công văn số 10747/BTC-TCHQ và Thông tư số 237/2009/TT-BTC nêu trên. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai không xét miễn thuế đối với trường hợp của Công ty Cheer Hope Việt Nam.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng