TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2943/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần AP Saigon Petro
Đ/chỉ: 77-79 Hai Bà Trưng Quận 1
Mã số thuế: 0300469868

Trả lời văn thư số 1312/ACT-REP ngày 09/5/2013 củaCông ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2.2, Mục II, Phần D Thôngtư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quyđịnh khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

“Trước mỗi lần trả lợi tức, cổ tức cho cá nhân đầu tưvốn, các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Số thuế khấutrừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân (x) với thuế suất 5%”;

Tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quyđịnh thu nhập được miễn thuế TNDN bao gồm:

Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liêndoanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn,phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theoquy định của Luật thuế TNDN, kểcả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kếtđược miễn thuế, giảm thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty trong năm2013 có chi trả cổ tức cho cổ đông là cá nhân thì phải thực hiện khấu trừ thuếTNCN để kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định trên. Trường hợp cổđông là các tổ chức (đối tượng nộp thuế TNDN) thì cổ tức được chia sau khi Côngty đã nộp thuế TNDN là khoản thu nhập được miễn thuế, Công ty không phải khấutrừ thuế.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.Ktra thuế số 1;
- Lưu (TTHT, HC).
- 141041-999
(Nam-TNCN-Saigon Petro)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga