BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2943/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã HS hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam.
(Tầng 12, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn số 09052013/CV-TCHQ ngày 17/05/2013 của Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam, hỏivề mã số thuế đối với mặt hàng đèn LED. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại một mặt hàng cụ thểphải căn cứ vào hàng hóa thực tế, các tài liệu kỹ thuật, catalogue … miêu tảcấu tạo và tính chất của hàng hóa đó. Tuy nhiên, Công ty chỉ nêu tên mặt hàngmà không có bất cứ tài liệu kỹ thuật và hình ảnh kèm theo nên Tổng cục Hải quankhông có cơ sở trả lời mã số cụ thể.

Để có cơ sở xác định mã số mặt hàngđèn LED nêu trên, đề nghị Công ty cung cấp mẫu hàng, tài liệu kỹ thuật,catalogue, mô tả rõ về cấu tạo, tính năng hoạt động và công dụng của mặt hàngđề nghị được phân loại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Điện tử Philips Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang