VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2945/VPCP-NN
V/v ngăn chặn vận chuyển, buôn bán (xuất, nhập khẩu) động vật hoang dã

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét báo cáo của Tổng cục V. Bộ Công an, ( công văn số 1322/B11 (B32) ngày 03 tháng 6 năm 2003) về việc buôn bán động vật hoang dã qua biên giới, là nguồn gốc lây nhiễm căn bệnh Sars đối với người, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có sự phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo triển khai ngay một số việc cấp bách như sau:

1.Kiểm tra chặt chẽ, ngăn chặn những hành vi vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật hoang dã, đặc biệt là xuất, nhập khẩu trái phép qua biên giới Việt-Trung.

2. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định tại Nghị định số 17/2002/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 77/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và phát triển rừng.

3. Những động vật hoang dã tịch thu do vận chuyển, buôn bán (xuất,nhập khẩu) trái phép phải cách ly, đưa thả chúng về môi trường sống, đối với những con bị ốm, chết phải thiêu huỷ và tẩy uế môi trường, không để lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho con người.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự