BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2946 TCT/NV1
V/v thuế GTGT đối với sản phẩm bông

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2001

Kính gửi:Công ty Bông Việt Nam

Trả lời Công ty bông Việt Nam công văn số 325/CTB /VCT ngày 24/5/2001, công văn số 236-CNDL/CV ngày 20/12/2000, công vănsố 322/CTB /TCKT ngày 22/5/2001, công văn số 323/TCB /TCKT ngày 22/5/2001 vềchính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về tỷ lệ khấu trừ đầu vào và thuế suất thuếGTGT:

Căn cứ tại điểm 1, Mục II, Phần A và điểm 1b,Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Hai giống bông lai do Công ty trực tiếp sản xuấtvà bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tỷ lệ khấu trừ đầu vào là 2% theo Bảng kê đốivới bông hạt Công ty thu mua của người bán không có hoá đơn.

Việc Công ty đề nghị cho áp dụng thuế suất thuếGTGT là 0% đối với sản phẩm hạt giống bông lai và tăng tỷ lệ khấu trừ đầu vàocủa bông hạt thu mua là trái với quy định hiện hành. Đề nghị Công ty thực hiệntheo đúng quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiệnhành.

2/ Về khoản khấu trừ thuế đầu vào bông hạt dochi nhánh Công ty bông tại Đắk Lăk thu mua trực tiếp của nông dân để chế biến:

Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % đốivới bông hạt theo hướng dẫn tại điểm 1b, Mục III, Phần B Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếGTGT. Trường hợp năm 1999 chi nhánh Công ty bông Đăk Lăk có điều chuyển bônghạt cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty bông như: chi nhánh Công ty bôngĐồng Nai, chi nhánh Công ty bông Nha Trang để chế biến bán ra nhưng chi nhánhCông ty bông Đăk Lắc không kê khai tính thuế GTGT đầu ra cho lượng bông hạtxuất điều chuyển trên, do đó chỉ mới tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho sốlượng bông hạt sử dụng chế biến tại Đăk Lăk, chưa tính khấu trừ cho số lượngbông hạt xuất điều chuyển cho chi nhánh; Để đảm bảo số thuế GTGT đầu vào khấutrừ phù hợp với số lượng bông hạt chế biến và bán ra tại các chi nhánh, tránhtrường hợp điều chỉnh gây biến động lớn về số thuế GTGT phát sinh phải nộp tạicác chi nhánh, Tổng cục thuế đồng ý để chi nhánh Công ty bông tại Đồng Nai vàchi nhánh Công ty bông Nha Trang được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ% trên giá mua đối với bông hạt do chi nhánh Công ty bông Đăk Lăk điều chuyểncho.

Để có căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho sốlượng bông hạt điều chuyển cho các chi nhánh, Công ty bông hạt căn cứ vào sốlượng giá mua, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ % quy định của bônghạt do chi nhánh Công ty bông tại Đăk Lăk thu mua trực tiếp của nông dân lậptheo bảng kê mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 89/1998/TT-BTC đểphân bổ thuế GTGT đầu vào khấu trừ cho số lượng bông hạt điều chuyển cho chinhánh Công ty bông tại Đồng Nai và chi nhánh Công ty bông Nha Trang. Căn cứphân bổ là doanh số mua của bông hạt tính theo số lượng bông hạt điều chuyển vàgiá mua bình quân năm 1999 bông hạt của chi nhánh Công ty tại Đăk Lăk. Công tybông có trách nhiệm trước pháp luật và số thuế GTGT đã kê khai và phân bổ.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty bông Việt Nambiết và liên hệ với cơ quan thuế các địa phương để thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc