BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------

Số: 2947/BGDĐT-CTHSSV

V/v: Sơ kết 02 năm phong trào thi đua ”Xây dựng THTTHSTC”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Các Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

Để chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, theo Kế hoạch liên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 7575/KHLN/BGDĐT–BVHTTDL–TƯĐTN ngày 19/8/2008, Chương trình phối hợp số 205/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN ngày 22/4/2009 và Kế hoạch số 508 /KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN- HLHPNVN-HKHVN ngày 3/9/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học tỉnh (thành phố) và các ban ngành liên quan tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện phong trào ở địa phương như sau:

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các trường đã đăng ký và công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 20092010. (Thực hiện theo Công văn số 1741/ BGDĐT – GDTrH ngày 05/3/2009, trên cơ sở cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực cho phù hợp với điều kiện địa phương do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp hướng dẫn);

- Tổ chức sơ kết 2 năm Phong trào thi đua ở các cấp với nội dung thiết thực gắn với điều kiện cụ thể ở địa phương, khẳng định việc đã đạt được, những vướng mắc và đề xuất biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (theo đúng qui định tại mẫu gửi kèm) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) – 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội trước ngày 30/6/2010 Đt/fax: 04.3869.4029, email: [email protected],.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng thường trực (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Bộ VHTTDL, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;Hội KHVN, Hội LHPNVN (để phối hợp);

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV, Dự án THCS II.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển