VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2947/VPCP-KTTH
V/v: tổ chức hội nghị sơ kết công tác dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường năm 2012 và phương hướng triển khai 2013

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Bộ Công Thương

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 2959/BCT-TTTNngày 05 tháng 4 năm 2013 về việc xin ý kiến tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dựtrữ hàng hóa bình ổn thị trường năm 2012 và định hướng triển khai chương trìnhnăm 2013; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương tổ chức và chủ trìHội nghị này, báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng