TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ
CỤC CHÍNH SÁCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2948/CS-NC
V/v trả lời đơn thư

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chínhphủ

Phúc đáp Công văn số 596/TMT-BĐngày 31/8/2011 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc xem xét, hướng dẫngiải quyết chế độ đối với ông Quách Đình Hải, sinh năm 1954, ở xã Thái Phúc,huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; sau khi nghiên cứu nội dung đơn, đối chiếu vớichế độ chính sách hiện hành, Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị có ý kiến nhưsau:

Thực hiện chủ trương của BộChính trị, ngày 27/10/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹcứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã: phục viên, xuất ngũ về địaphương.

Theo quy định tại Quyết địnhnêu trên, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viện, xuất ngũ vềđịa phương, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao độnghoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối vớiđối tượng có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong quân đội, hoặcđược hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng có dưới 15 năm công tácthực tế trong quân đội.

Căn cứ vào quy định trên, theonội dung trình bày trong đơn, ông Quách Đình Hải nhập ngũ tháng 12/1970, tự vềgia đình giữa năm 1982 (thời gian công tác thực tế trong quân đội khoảng 11 năm6 tháng); như vậy, ông Hải là đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấpmột lần theo nhóm đối tượng không có giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốchoặc giấy tờ liên quan. Đề nghị ông Hải liên hệ với Hội đồng chính sách xã(phường) nơi cư trú để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Cổng Thông tin điện tửChính phủ thông tin đến bạn dọc theo quy định./.

TL.CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU KHTH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đại tá Ngô Quang Phúc