BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2948/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 634/HQĐN ngày17/6/2003 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, phần I bảnquy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ banhành kèm theo Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ trưởng BộTài chính thì: "Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ: Là hàng hóa do cácdoanh nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất tạiViệt Nam...". Quy định này có nghĩa là hàng hóa muốn được làm thủ tục xuấtkhẩu, nhập khẩu tại chỗ phải qua công đoạn sản xuất tại Việt Nam, nếu không quacông đoạn sản xuất tại Việt Nam thì không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy địnhvề xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Đối với đề nghị của Cục Hải quanĐồng Nai, nếu doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm về và bán thẳng cho doanh nghiệpkhác không qua công đoạn sản xuất thì không được áp dụng theo loại hình xuấtkhẩu tại chỗ./.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hảiquan Đồng Nai biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hùng