BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2949/BHXH-BT
V/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 5416/VPCP-VI ngày 13/7/2015 của Văn phòngChính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xãhội (BHXH), bao gồm cả bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) theokiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 620/BC-TTCP ngày 31/3/2015 vàsố 622/KL-TTCP ngày 31/3/2015, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gọi chung là tỉnh)thực hiện ngay một số nội dung như sau:

1. Phối hợp với Thanh tra tỉnh đôn đốc cácdoanh nghiệp được Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh thanh tra khắc phục ngayhậu quả vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo Kết luận thanh tra.

2. Tiếp tục rà soát số tiền chậm đóng BHXH,BHYT, BHTN chưa tính lãi để thực hiện tính, thu bổ sung tiền lãi chậm đóng theođúng quy định; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý thuBHXH, BHYT. Xác định rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý;kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý tập thể, cá nhân trong việc chưa thườngxuyên đôn đốc, bám sát dẫn đến để nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài và chưa tínhlãi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

3. Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chứckiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụnglao động; kịp thời phát hiện đơn vị đóng không đủ số người thuộc diện tham giaBHXH, BHYT, BHTN theo quy định; đơn vị đã trích phần trách nhiệm đóng BHXH,BHYT từ tiền lương, tiền công của người lao động nhưng không đóng vào quỹ BHXH,BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH để yêu cầu khắc phục ngay hậu quả vi phạm; đối vớiđơn vị cố tình không thực hiện thì phối hợp với cơ quan Thanh tra có kết luậnvà quyết định xử lý nghiêm vi phạm.

4. Chủ động thực hiện tốt chính sách, phápluật về BHXH, BHYT; tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin với các cơquan liên quan để tuyên truyền, vận động hướng dẫn, nâng cao nhận thức của đơnvị sử dụng lao động và người lao động về pháp luật BHXH, BHYT.

5. Chậm nhất đến ngày 20/8/2015, báo cáo kếtquả xử lý sau thanh tra về BHXH Việt Nam để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chínhphủ (theo mẫu đính kèm).

Yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh vềBHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam (để báo cáo);
- Văn Phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, YT, TC;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Thanh tra các tỉnh, tp trực thuộc TW
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BT(03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

PHỤ LỤC

BÁO CÁO XỬ LÝ SAUTHANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT BHXH, BHYT
(Ban hành kèm theo Công văn số 2949/BHXH ngày 11/8/2015 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ.....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-BHXH

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

BÁO CÁO

V/v xử lý sauthanh tra việc chấp hành luật BHXH, BHYT

Kính gửi: Bảohiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội ViệtNam tại Công văn số ....../BHXH-BT ngày..../8/2015 về việc xử lý sau thanh traviệc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BHXHtỉnh, thành phố báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác quản lý BHXH, BHYTsau thanh tra

a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã ban hành vănbản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảohiểm thất nghiệp (BHTN).

b) Cơ quan BHXH có phối hợp, trao đổi, chia sẻthông tin với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, vận động hướng dẫn, nângcao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về pháp luật BHXH, BHYT.

c) Kể từ sau khi thanh tra nhà nước tỉnh tổ chứcthanh tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT năm 2014 đến nay cơ quan BHXH tựtổ chức kiểm tra được bao nhiêu doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan thanhtra được bao nhiêu doanh nghiệp; khởi kiện bao nhiêu doanh nghiệp.

2. Kết quả khắc phục hậu quảsau thanh tra

a) Các doanh nghiệp được thanh tra trả nợ tiền đóngBHXH, BHYT, BHTN cho người lao động:

- Số đơn vị (doanh nghiệp) nợ được thanh tra:.......doanhnghiệp;

- Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN và lãi phải trả:.......đồng;

- Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN và lãi đã trả:.......đồng.

b) Truy thu, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN do hành vi trốnđóng theo kết luận thanh tra:

- Số đơn vị trốn đóng:.......đơn vị; số lao độngphải truy đóng:....... lao động; số tiền BHXH, BHYT, BHTN và lãi phảitruy đóng:........đồng;

- Số đơn vị đã truy đóng: ........đơn vị; số laođộng đã truy đóng: .......lao động; số tiền BHXH, BHYT, BHTN và lãi đã truyđóng: ...........đồng;

c) Rà soát, tính bổ sung tiền lãi chậm đóng BHXH,BHYT, BHTN:

- Số đơn vị chưa tính lãi chậm đóng:.......đơn vị;số tiền lãi phải tính bổ sung:...........đồng.

d) Kết quả khắc phục hậu quả khác (nếu có):

3. Đánh giá, kiến nghị và đề xuất

a) Đánh giá:

- ........................

-.........................

b) Kiến nghị:

- ........................

-.........................

c) Đề xuất:

- ........................

-.........................


Nơi nhận:
- Như trên;
-...............
-
Lưu: VT,...

GIÁM ĐỐC(ký, ghi rõ họ tên)