BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/LĐTBXH-TL
V/v Phụ cấp chức vụ đối với các chức danh tương đương trưởng, phó phòng

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Tậpđoàn Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 349/CV-EVN-LĐTL ngày 22/01/2008của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004, Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007, Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH ngày 31/8/2005 và Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày04/10/2007 thì viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tươngđương được xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ban hànhkèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP là hưởng phụ cấp giữ chức vụ trưởng phòng,phó trưởng phòng theo hạng công ty được xếp.

Đối với Công ty TNHH một thành viên Điện lực HảiPhòng có đơn vị trực thuộc là Trung tâm Tư vấn Xây dựng Điện, Trung tâm Điều độ,Xưởng sửa chữa thiết bị điện, Xưởng Thí nghiệm điện. Các đơn vị này có tổ chức,chức năng, nhiệm vụ tương đương với cấp phòng của công ty thì các chức danhXưởng trưởng, Trưởng Trung tâm được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương với Trưởngphòng, Phó Xưởng trưởng, Phó trưởng trung tâm được hưởng phụ cấp chức vụ tươngđương Phó trưởng phòng của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải phòng theohạng công ty thực tế được xếp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tậpđoàn Điện lực Việt Nam biết và hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Điện lựcHải Phòng thực hiện theo quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNGPhạm Minh Huân