BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cát Trắng tại Nha Trang
(Đ/c: Tổ dân phố 9, thôn Đông Cát, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/ 10/2012/BTCngày 02/10/2012 và công văn số 03/ 10/2012/CT ngày 2/10/2012 của Chi nhánh Côngty cổ phần đầu tư và phát triển Cát Trắng tại Nha Trang đề nghị hướng dẫn vướngmắc về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, sau khi báo cáo vàđược sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.18.b2, mục IV, Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: "2.18 Hóa đơn chứng từđối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau: b.2. Tài sảnđiều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinhdoanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loạihình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điềuchuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạchtoán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trongcùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuấthóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định".

Căn cứ điểm 1.3 mục III Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn điềukiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: "a) Có hóa đơn giá trị giatăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị giatăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía trước ngoài theohướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tưcách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phátsinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân sách đối vớihàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ muavào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuếGTGT" và tại Điểm 4.2 Công văn số 10220/BTC-TCT ngày20/07/2009 của Bộ Tài chính về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng đểkhấu trừ, hoàn thuế GTGT quy định: "4.2 Trường hợp thanh toán trong nội bộdoanh nghiệp có đơn vị hạch toán phụ thuộc có phát sinh hóa đơn GTGT nhưngkhông có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì quan hệ thanh toán tiền hàngmang tính chất thanh toán nội bộ giữa công ty và chi nhánh hoặc giữa công tytrong tập đoàn vẫn đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT."

Theo trình bày của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tưvà phát triển Cát Trắng tại Nha Trang thì Chi nhánh được thành lập năm 2004 làđơn vị trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cát Trắng tại TP Hồ ChíMinh (Công ty).

Chi nhánh thành lập hoạt động theo ủy quyền củaCông ty để thực hiện dự án đầu tư Khu du dịch sinh thái Sài Gòn Dốc Lết tạiKhánh Hòa, dự án khởi công tháng 9/2004, đi vào hoạt động từ cuối năm 2006. Chinhánh đăng ký hình thức hạch toán độc lập, Chi nhánh không có vốn. Toàn bộ vốnđầu tư dự án đều do Công ty cấp. Trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản của dựán, các chi phí phát sinh lấy hóa đơn mang tên Chi nhánh, đồng thời có một sốtài sản Công ty trực tiếp ký hợp đồng và mua từ thành phố Hồ Chí Minh để trangbị trực tiếp cho dự án và cho văn phòng Chi nhánh, lấy hóa đơn mang tên Côngty.

Tháng 12/2009, Công ty xuất hóa đơn GTGT cho tài sảnCông ty đã đầu tư và đưa vào Chi nhánh sử dụng là các công cụ, dụng cụ - (cụ thểgồm 10 số Hóa đơn GTGT từ số 135251 đến số 135260 ngày 31/12/2009). Công ty đãkê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm 2.18.b2, mục IV,Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên tại Cục thuế thành phố Hồ ChíMinh. Các hóa đơn này, Công ty xuất cho Chi nhánh để điều chuyển tài sản khôngmang tính chất mua bán, do đó Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và phát triểnCát Trắng tại Nha Trang không phải thanh toán cho Công ty. Đề nghị Cục thuế tỉnhKhánh Hòa kiểm tra nội dung Chi nhánh nêu, căn cứ vào quy định và tình hình thựctế xem xét chấp thuận cho Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cát Trắngtại Nha Trang được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn nêutrên nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm 1.3 mục IIIPhần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, trừ điềukiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, Cụcthuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và phát triểnCát Trắng tại Nha Trang được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc,đề nghị các Cục thuế và Chi nhánh Công ty phản ánh về Tổng cục Thuế để xem xét,giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Vụ KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn