BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 295/TCT-QLN
V/v Nợ thuế của Công ty cổ phần thuỷ sản Ba

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2334/BNN-ĐMDN ngày5/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xoá nợ thuế nộpthay người bán của Công ty xuất nhập khẩu và chế biến thuỷ sản số 3 (nay làCông ty cổ phần thuỷ sản Ba). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công tyxuất nhập khẩu và chế biến thuỷ sản số 3 thời điểm 31/12/2004:

- Tổng giá trị thực tế doanh nghiệp: 12.410.139.080 đồng

- Nợ thực tế phải trả: 3.559.960.765 đồng (đã bao gồm nợthuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước là 2.687.228.763 đồng).

- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là8.850.178.315 đồng

Như vậy, số nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nướcđến thời điểm 31/12/2004 của Công ty xuất nhập khẩu và chế biến thuỷ sản số 3đã được tính trong tổng số nợ phải trả, giảm trừ vào phần vốn nhà nước tạidoanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp.

2/ Tại Biên bản bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và côngty cổ phần thời điểm 31/7/2006 thì số nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sáchnhà nước là 2.631.475.281 đồng đã bao gồm trong tổng giá trị nguồn vốn củadoanh nghiệp bàn giao cho Công ty cổ phần.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 126/TT-BTC ngày 24/12/2004và hướng dẫn tại các công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005, công văn số 6743/BTC-TCDN ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chính thì Công ty xuất nhập khẩu và chếbiến thuỷ sản số 3 không thuộc diện được giải quyết xoá nợ thuế và các khoảnphải nộp ngân sách nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính không cókhả năng thanh toán khoản nợ thuế nêu trên thì Bộ Nông nghiệp và phát triểnnông thôn chỉ đạo Tổng Công ty thuỷ sản Việt Nam xem xét giải quyết bằng cácbiện pháp hỗ trợ tài sản, tiền vốn cho Công ty theo các quy định hiện hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến