BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2950/BYT-KCB
V/v hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế trong thực hiện Đề án 1816

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010

Kínhgửi: Bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế

Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiệnĐề án 1816 về việc "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyếntrên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữabệnh", Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tếtrong quá trình thực hiện Đề án 1816 như sau:

1. Quy trình chuyển giao kỹthuật:

Bước 1: Khảo sát, đánh giá nhucầu tuyến dưới:

Bệnh viện tuyến trên phối hợp vớibệnh viện tuyến dưới tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng về nhân lực, trangthiết bị, năng lực thực hiện kỹ thuật của tuyến dưới theo Quy định phân tuyếnkỹ thuật do Bộ Y tế ban hành; sự cần thiết, nhu cầu chuyển giao kỹ thuật củatuyến dưới.

Căn cứ kết quả khảo sát và khả năngđáp ứng của đơn vị, bệnh viện tuyến trên lựa chọn và xác định ưu tiên các kỹthuật chuyển giao cho tuyến dưới.

Bước 2: Xây dựng đề cương chuyểngiao kỹ thuật:

Căn cứ Hướng dẫn quy trình kỹ thuậtbệnh viện, bệnh viện tuyến trên xây dựng đề cương chuyển giao cho từng kỹ thuậtdự kiến chuyển giao.

Đề cương chuyển giao kỹ thuật cầnnêu rõ các điểm chính:

- Mục tiêu chuyển giao.

- Nội dung chuyển giao: Mô tả kỹthuật chuyển giao, các tiêu chuẩn, chỉ tiêu cụ thể cần đạt được của kỹ thuật.Chỉ tiêu đánh giá kết quả chuyển giao…

- Thời gian cần thiết để chuyểngiao.

- Số nhân lực thực hiện chuyểngiao.

- Các yêu cầu về cơ sở vật chất máymóc, trang thiết bị và nhân lực tiếp nhận chuyển giao (số lượng, trình độ, nănglực…)

- Dự toán kinh phí chi tiết tổ chứccác hoạt động phục vụ chuyển giao.

Bước 3: Phê duyệt kỹ thuậtchuyển giao:

Bệnh viện tuyến trên tổ chức họpHội đồng khoa học thẩm định đề cương chuyển giao kỹ thuật. Căn cứ vào kết quảthẩm định đề cương chuyển giao kỹ thuật của Hội đồng khoa học bệnh viện, Giámđốc bệnh viện ký quyết định phê duyệt đề cương.

Bước 4: Tổ chức thực hiện chuyểngiao kỹ thuật:

- Bệnh viện tuyến trên ký hợp đồngvới bệnh viện tuyến dưới.

- Cán bộ được cử đi luân phiên tổchức chuyển giao kỹ thuật.

+ Tập huấn lý thuyết, hướng dẫnthực hành kỹ thuật.

+ Giám sát, phát hiện và cùng tuyếndưới giải quyết sớm các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển giao để đảm bảoviệc chuyển giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Bệnh viện tuyến trên phối hợpbệnh viện tuyến dưới nghiệm thu thanh lý hợp đồng dựa trên các chỉ tiêu kỹthuật đã nêu trong hợp đồng.

2. Tổ chức thực hiện:

Các bệnh viện căn cứ hướng dẫn tạicông văn này tổ chức xây dựng quy trình chuyển giao các kỹ thuật y tế trong quátrình thực hiện Đề án 1816. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáovề Bộ Y tế để kịp thời giải quyết.

Đề cương quy trình chuyển giao kỹthuật và dự toán kinh phí tổng thể của các đơn vị xin gửi về Cục Quản lý Khám,chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 15/6/2010 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ phêduyệt.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữabệnh làm đầu mối phối hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Đào tạo điềuphối, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Địa chỉ liên hệ: Cục Quản lý Khám,chữa bệnh, Bộ Y tế - 138 A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội; ĐT: 0462732104, Fax:0462732101; email: dean1816_byt@yahoo.com.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KH-TC; Vụ KH và ĐT;
- Lưu: VT, KCB(2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên