BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2950 TCT/NV2
V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty XNK Tổng hợp tỉnh Bình Phước
(Địa chỉ 224 Quốc lộ 14 Thị xã Đông xoài, tỉnh Bình Phước)

Trả lời công văn số 28/CV-CT ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Công ty XNK Tổng hợp tỉnh Bình Phước xin được áp dụng CV số 1942 TCT/NV1 ngày 02 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1, Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT đã quy định các điều kiện đối với hàng hoá xuất khẩu từ ngày 1 tháng 10 năm 2002 để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu trước ngày 1 tháng 10 năm 2002 của Công ty đã được khách nước ngoài thanh toán bằng tiền mặt và đáp ứng đủ các điều kiện thủ tục đã quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC (nêu trên), riêng về điều kiện chứng từ thanh toán; nếu Công ty có đủ chứng từ thanh toán tiền của khách hàng nước ngoài (kể cả bằng tiền mặt) của số hàng hoá đã xuất khẩu này, hoặc có xác nhận của phía nước ngoài chấp nhận thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu thì hàng hoá xuất khẩu đó được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty XNK Tổng hợp tỉnh Bình Phước được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc