BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2951/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp ân hạn thuế trong hoạt động XNK

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:Công ty TNHH SX&TM Sao Mai.

Giải đáp công văn số 162/CVSM ngày 16/5/2013 củaCông ty TNHH SX&TM Sao Mai về việc ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về thời hạn nộp thuế của hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu được quy định tại Điều 42 Luật quản lý thuế năm 2006 và Điều 18 Thôngtư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính. Trong đó, để được áp dụngthời hạn nộp thuế theo Điểm Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì người nộp thuếphải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 4, 5 Điều 3 Thông tư 194/2010/TT-BTC .

2. Qua theo dõi quá trình chấp hành pháp luật củacông ty cho thấy, công ty TNHH SX&TM Sao Mai đã có vi phạm của Cục trưởngCục Hải quan TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt sau:

- Ngày 26/12/2012, Cục Hải quan thành phố Hải Phòngđã ra quyết định số 1463/QĐ-HQHP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực Hải quan, vì nhập khẩu hàng hóa không đủ điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật theoquy định của pháp luật.

- Ngày 26/12/2012, Cục Hải quan thành phố Hải Phòngđã ra quyết định số 1463/QĐ-HQHP về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuếtrong lĩnh vực Hải quan, vì khai thiếu trị giá dẫn đến làm thiếu số tiền thuếphải nộp và không tự giác nộp đủ số tiền thuế theo quy định trước thời điểm lậpbiên bản vi phạm.

Đề nghị công ty TNHH SX&TM Sao Mai đối chiếuvới các quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý công ty đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (02 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan