BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2951/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Cục Lễ tân Nhà nước Bộ ngoại giao.
(Số 6 Chu Văn An, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 125/LT-ƯĐMT và công văn số 126/LT-ƯĐMT ngày 21/3/2016 của Cục Lễ tân Nhà nước về việc miễn thuế 02 lô hàng gồm 251 thùng rượu thuộc tờ khai 971600276970 ngày 03/2/2016 và 30 thùng rượu thuộc tờ khai 971600276950 ngày 03/2/2016 mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I do Ông Rienzie D. Fernando (New York) tặng cho Văn phòng Cục để phục vụ các hoạt động ngoại giao đoàn dịp tết Bính Thân 2016. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế, thì:Quà biếu quà tặng miễn thuế qui định tại Điều này là những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật;

Do vậy, trường hợp 02 lô hàng gồm 281 thùng rượu nêu trên là quà tặng do Ông Rienzie D. Femando (New York) tặng cho Văn phòng Cục Lễ tân Nhà nước là hàng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên không thuộc đối tượng được áp dụng tiêu chuẩn định mức miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Lễ tân Nhà nước Bộ ngoại giao được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (ThDT-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng