BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2952/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc chính sách giảm tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH SX&TM TCB(Lô 8C - CN7 - KCN Lộc Sơn - Bảo Lộc - Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 24/CV-TCB ngày 26/6/2014 của Công ty TNHH SX&TMTCB về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Về vướng mắc của Công ty TNHH SX&TM TCB, Tổng cục Thuế đã có côngvăn số 2380/TCT-CS ngày 24/6/2014 trả lời Công ty TNHH SX&TM TCB về vướngmắc chính sách giảm tiền thuê đất. Tổng cục Thuế giải thích để Công ty hiểu rõ:Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính được ban hành nhằmgiải quyết những khó khăn cho cáctrường hợpđược Nhà nước cho thuê đất mà phải chịu sự điều chỉnh đơn giá thuê đất theoNghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ do hết chu kỳ ổn định(trước đây áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ hoặc Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 củaChính phủ). Nếu trường hợp của Công ty tiếp tục đượcỦy bannhân dân tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất để sản xuất kinh doanhtheo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 mà Công ty thuộc đối tượng xácđịnh lại đơn giá tính tiền thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CPngày30/12/2010 của Chính phủ thì Công ty thuộcđối tượng xem xét giảm tiền thuê đất. Tuy nhiên, Công ty đã được kế thừa đơn giátính tiền thuê đất mà Hợp tác xã Thiên Tân đã trả từ năm 2008 theo Quyết địnhsố 505/QĐ-STC ngày 14/12/2011 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng. Do vậy, Công tyTNHH SX&TM TCB không thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất quyđịnh tại điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 củaBộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH SX&TM TCB được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Ngô Văn Độ