ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2952/UBND-ĐTQH
V/v quy định tạm thời chỉ giới xây dựng các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và Huyện lộ nằm ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Phan Thiết, ngày 19 tháng 6 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông Vận tải;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Qua xem xét đề nghị của Liên Sở Xây dựng - Giao thông Vậntải tại Công văn số 965/SXD-QHKT ngày 20 tháng 5 năm 2009 về việc chỉ giới xâydựng các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và Huyện lộ nằm ngoài đô thị trên địa bàntỉnh Bình Thuận;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với các khu vực đã có quy hoạch xây dựng: Chỉ giớixây dựng thực hiện theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

2. Đối với các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng: Thốngnhất quy định tạm thời chỉ giới các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và Huyện lộnằm ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như đề nghị của Liên Sở Xây dựng- Giao thông Vận tải tại Công văn nói trên, cụ thể:

a) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Quốc lộ:

- Đối với các công trình kiên cố mang tính chất lâu dài, cốđịnh như các công trình hành chính, công trình công cộng, thương mại không nằmtrong các khu dân cư tập trung hiện hữu thì chỉ giới xây dựng công trình cáchtim đường Quốc lộ ít nhất 42m (hành lang bảo vệ đường bộ 27m + khoảng lùi 15m);

- Đối với các công trình nằm trong các khu dân cư hiện hữu(không kể loại công trình) và công trình nhà ở thì chỉ giới xây dựng công trìnhcách tim đường Quốc lộ ít nhất 33m (hành lang bảo vệ đường bộ 27m + khoảng lùi6m);

- Các công trình tồn tại có thời hạn (có thể tháo dỡ) nhưcác loại panô, biển quảng cáo, trại thu mua thanh long và các công trình phụtrợ như tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ,… thì chỉ giới xây dựng công trình cáchtim đường Quốc lộ ít nhất 27m.

b) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Tỉnh lộ:

- Đối với các công trình kiên cố mang tính chất lâu dài, cốđịnh như các công trình hành chính, công trình công cộng, thương mại không nằmtrong các khu dân cư tập trung hiện hữu thì chỉ giới xây dựng công trình cáchtim đường Tỉnh lộ ít nhất 36m (hành lang bảo vệ đường bộ 21m + khoảng lùi 15m);

- Đối với các công trình nằm trong các khu dân cư hiện hữu(không kể loại công trình) và công trình nhà ở thì chỉ giới xây dựng công trìnhcách tim đường Tỉnh lộ ít nhất 27m (hành lang bảo vệ đường bộ 21m + khoảng lùi6m);

- Các công trình tồn tại có thời hạn (có thể tháo dỡ) như cácloại panô, biển quảng cáo, trại thu mua thanh long và các công trình phụ trợnhư tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ,… thì chỉ giới xây dựng công trình tại mépngoài của hành lang bảo vệ đường bộ (cách tim đường Tỉnh lộ ít nhất 21m).

c) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Huyện lộ:

- Đối với các công trình kiên cố mang tính chất lâu dài, cốđịnh như các công trình hành chính, công trình công cộng, thương mại không nằmtrong các khu dân cư tập trung hiện hữu thì chỉ giới xây dựng công trình cáchtim đường Huyện lộ ít nhất 29,5m;

- Đối với các công trình nằm trong các khu dân cư hiện hữu(không kể loại công trình) và công trình nhà ở thì chỉ giới xây dựng công trìnhcách tim đường Huyện lộ ít nhất 18,5m;

- Các công trình tồn tại có thời hạn (có thể tháo dỡ) nhưcác laọi panô, biển quảng cáo, trại thu mua thanh long và các công trình phụtrợ như tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ,… thì chỉ giới xây dựng công trình tạimép ngoài của hành lang bảo vệ đường bộ (cách tim đường Huyện lộ ít nhất14,5m).

d) Trường hợp các công trình như panô, biển quảng cáo nằmtrong hành lang an toàn đường bộ thì thực hiện theo khoản 3, Điều 25 Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ.

e) Đối với các tuyến đường mà hành lang bảo vệ đường bộ cósự khác nhau do địa hình, cốt cao độ của tuyến đường: Giao Sở Giao thông Vậntải có trách nhiệm hướng dẫn cho các địa phương thực hiện theo quy định tạiĐiều 13 Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ.

3. Giao Sở Xây dựng sớm có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướngdẫn việc thực hiện xác định chỉ giới xây dựng dọc hai bên các tuyến đường Quốclộ, Tỉnh lộ và Huyện lộ trong thời gian tới làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh ban hành quy định chính thức việc áp dụng chỉ giới xây dựng các tuyếnđường nói trên cho phù hợp với quy định chung./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTQH. Hùng (16b).

CHỦ TỊCHHuỳnh Tấn Thành