VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
Số: 2952/VPCP-QHQT
V/v: Điều chỉnh Công trình đầu tư thuộc Chương trình 135 do Chính phủ Phần Lan viện trợ không hoàn lại
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 4856/BTC-NSNN ngày 14 tháng 4 năm 2011) về việc điều chỉnh công trình đầu tư tại các tỉnh Sơn La và Lai Châu thuộc Chương trình 135 do Chính phủ Phần Lan viện trợ không hoàn lại và báo cáo sử dụng viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu (EU) cho Chương trình 135, giai đoạn II, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc điều chỉnh công trình đầu tư thuộc Chương trình 135 do Chính phủ Phần Lan viện trợ không hoàn lại năm 2010 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.
2. Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh công trình đầu tư thuộc Chương trình 135 năm 2010 và việc sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của EU cho Chương trình 135, giai đoạn II.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: KTTH, ĐP và Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2), G.25
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý