BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2953/BTC-TCT
V/v thuế GTGT đối với mủ cao su

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Hiệphội cao su Việt Nam

Bộ Tài chính nhậnđược công văn số 31/HHCS ngày 20/2/2014 của Hiệp hội cao su Việt nam đề nghịhướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với mủ cao su, về vấn đề này, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

- Tại tiết e khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng hợpnhất quy định: “Mủ cao su sơ chế” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

- Tại tiết đ khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013quy định:Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi thủy sản chưa chế biến thànhcác sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp,hợp tác xã, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng.

- Tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn:“5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặcchỉ quasơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4Thông tư này) khâu kinh doanhthương mại, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này” ápdụng thuế suất thuế GTGT là 5%

- Tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn:“Mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm” áp dụng thuế suất thuếGTGT là 5%.

Tại khoản 5 Điều5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn: “5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản,hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thườngcho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai,tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá khôngcó thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không, ghi, gạch bỏ.

Căn cứ vào cácquy định nêu trên, mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủcốm, mủ ly lâm, mủ latex áp dụng mứcthuế suất thuế GTGT là 5%. Mức thuế suất thuế GTGT đối vớimặt hàng mủ cao su sơ chế này được áp dụng thống nhất ở khâu nhậpkhẩu, sản xuất hay kinh doanh thương mại

Doanh nghiệp, hợptác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chănnuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơchế thông thường (trừ mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm, mủly tâm, mủ latex) cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mạikhông phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giákhông có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Bộ Tài chính trảlời để Hiệp hội cao su Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;- Vụ PC, CST,TCHQ;- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Website BTC;
- TCT (PC, DNL, KTNB)
- Lưu: VT. TCT (VT, CS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn