BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2954 TCT/NV6
V/v nộp thuế GTGT, thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Doanh nghiệp vận tải Trường Giang
(Số nhà 250 - tổ 27 Phường Quang Trung Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 27/CV- DN ngày 14 tháng 7 năm 2003 của doanh nghiệp hỏi về áp dụng mức thuế suất thuế GTGT đối với sản xuất hàng bán thành phẩm xuất khẩu và thuế tài nguyên thu mua gom nguyên liệu. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT:

Tại điểm 1.1. phần II mục B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, quy định:

“... Hàng hoá suất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải có các hồ sơ chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu, cụ thể sau đây:

- Hợp đồng bán hàng hoặc hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu ký với nước ngoài, hợp đồng uỷ thác xuất khẩu đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu.

- Hoá đơn GTGT bán hàng hoá xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất và cho các đối tượng khác được xác định như xuất khẩu theo quy định của Chính phủ.

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì phải có tờ khai hải quan về hàng hoá xuất khẩu của bên nhận uỷ thác, nếu là bản sao phải có đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu ký, đóng dấu.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng sản xuất hàng bán thành phẩm (đũa tre sơ chế xuất khẩu) với Công ty cổ phần giấy xuất khẩu Thái Nguyên không được hưởng mức thuế suất 0%.

2. Về thuế tài nguyên:

- Tại điểm 2 phần I Thông tư số 153/1998/TT /BTC ngày 26 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) quy định:

2. Tài nguyên thiên nhiên thuộc diện chịu thuế là...

d. Sản phẩm của rừng tự nhiên: gỗ, tre, nứa...”.

Công văn hỏi của doanh nghiệp không ghi rõ nguồn nguyên liệu sản xuất được thu mua gom có nguồn gốc từ rừng trồng hay rừng tự nhiên, do đó Tổng cục Thuế trả lời như sau:

- Nếu nguồn nguyên liệu thu mua có nguồn gốc từ rừng trồng không phải nộp thuế tài nguyên.

- Nếu nguồn nguyên liệu thu mua có nguồn gốc từ rừng tự nhiên thì thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên. Trường hợp người khai thác. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị của tài nguyên tại nơi khai thác.

Tổng cục thuế trả lời để doanh nghiệp biết.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương