VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2956/VPCP-KTTH

V/v: tăng cường quản lý đối với hàng hóa xuất, bán vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5095/BTC-CST ngày 22 tháng 4 năm 2010 về việc chính sách thuế đối với hàng hóa đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý áp dụng biện pháp quản lý đối với hàng hóa xuất, bán vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu như Bộ Tài chính đề nghị tại công văn trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi có khu kinh tế cửa khẩu hướng dẫn thực hiện cụ thể; kết thúc năm 2011, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá đề xuất và kiến nghị để có cơ chế, chính sách cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng; Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KNTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng