TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2957/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP. HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Texchem Materials Việt Nam
Đ/chỉ: Tòa nhà Waseco số 10, Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình
Mã số thuế: 0306121266

Trả lời văn bản số 02/2013/TMV-KT ngày 20/5/2013 của Công tyvề thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuếnhà thầu),

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng lao độngvới cá nhân người nước ngoài làm việc cho Công ty tại Việt Nam theo quy địnhcủa Bộ Luật lao động Việt Nam, Công ty thực hiện khấu trừ, kê khai nộp thuế thunhập cá nhân trên toàn bộ thu nhập trả cho cá nhân này. Theo thỏa thuận, Côngty mẹ tại nước ngoài có chi trả hộ một phần tiền lương thay Công ty cho cá nhânnày ở nước ngoài, sau đó Công ty thanh toán lại đúng bằng khoản tiền chi hộ thìkhi thanh toán tiền trả lại cho Công ty mẹ, Công ty không phải khấu trừ thuếnhà thầu.

Trường hợp việc thanh toán hộ có kèm theo khoản thù lao, lợinhuận tính trên khoản chi hộ phát sinh ban đầu thì thì trước khi thanh toán chotổ chức nước ngoài Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhàthầu (bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thôngtư số 60/2012/TT-BTC .

Cục thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
150546-1073/2013-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga