BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2957/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản tờ khai NK

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;
- Công ty TNHH ShinSung Vina.
(Đ/c: thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang)

Trả lời công văn số 01/SS-CV ngày 16/01/2013của Công ty TNHH ShinSung Vina về việc thanh khoản tờ khai nhập khẩu. Sau khicó ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Giao đơn vị Hải quan có tên nêutrên thực hiện:

a) Kiểm tra cụ thể hồ sơ hải quancủa Công ty TNHH ShinSung Vina bao gồm kiểm tra chứng từ, hồ sơ, sổ hạch toán,kế toán, phiếu nhập kho, xuất kho, định mức của các mã sản phẩm liên quan, …các tờ khai nhập khẩu, các tờ khai xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng đã xuấtbán cho Công ty Samsung, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau thì thực hiệnthanh khoản các tờ khai nhập khẩu cho Công ty:

- Các mã hàng xuất khẩu đã xuất báncho Công ty Samsung trong giai đoạn từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2012 của Côngty TNHH ShinSung Vina hiện nay vẫn được Công ty tiếp tục sản xuất và xuất báncho Công ty Samsung (cùng nguyên liệu đầu vào, cùng mã sản phẩm xuất khẩu, cùngđịnh mức);

- Đã thông báo định mức cho cơ quanhải quan;

- Qua kiểm tra hồ sơ hải quan có đủcơ sở xác định số nguyên liệu Công ty đã nhập khẩu, đưa vào sản xuất và bán sảnphẩm cho Công ty Samsung; Công ty Samsung đã đưa vào sản xuất sản phẩm xuấtkhẩu và đã thực xuất khẩu (có văn bản xác nhận của công ty Samsung kèm tờ khaixuất khẩu);

- Giá bán cho Công ty Samsung chưabao gồm thuế nhập khẩu.

b) Thực hiện xử phạt vi phạm hànhchính (nếu có và còn thời hiệu xử phạt).

c) Thực hiện kiểm tra sau thông quanđối với Công ty TNHH ShinSung Vina.

2. Công ty TNHH ShinSung Vina cótrách nhiệm cung cấp các hồ sơ liên quan để cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tratheo quy định.

Quá trình thực hiện thủ tục hải quancho hàng hóa xuất nhập khẩu đề nghị Công ty cần nghiên cứu kỹ các văn bản phápluật liên quan để thực hiện đúng quy định, tránh tình trạng tương tự xảy ra.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH ShinSungVina được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục HQ tỉnh Lạng Sơn (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh