ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2957/UBND-ĐTMT
Về xác định giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụngđất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tư pháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế Thành phố;
- Văn phòng Tiếp công dân Thành phố;
- Thanh tra Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng TrungHải tại Công văn số 8006/VPCP-KTN ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chínhphủ về xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công vănsố 14792/BTC-QLCS ngày 30 tháng 10 năm 2013hướng dẫn về xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ởtrong hạn mức và vượt hạn mức của hộ gia đình, cá nhân và Công văn số 6283/BTC-QLCS ngày 14 tháng 5 năm 2014 về xác định giá đất tính tiền sử dụngđất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CPngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5282/STC-BVGngày 16 tháng 6 năm 2014 và Cục Thuế Thành phố tại Côngvănsố 4286/CT-KTTĐ ngày 05 tháng 6 năm 2014 về xác định giá đấttính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dânThành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụngđất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ mà đãnộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc được cơ quancó thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích đất ở trước ngày01 tháng 3 năm 2011, nay thanh toán nợ tiền sử dụng đất (không quá thời hạn 5năm kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011) thì giá đất tính tiền sử dụng đất thực hiệntheo mục 1 Côngvănsố 14792/BTC-QLCSngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính và Công văn số 6841/UBND-ĐTMT ngày20 tháng 12 năm 2013 củaỦy ban nhân dânThành phố, cụ thể: giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất tại bảng giá doỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyđịnh tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phân biệt diệntích đất ở trong hạn mức hay vượt hạn mức giao đất ở.

Giao Cục Thuế Thành phố hướng dẫn các Chi cục Thuế quận- huyện để thực hiện thống nhất trên địa bàn Thành phố./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (ĐTMT-C) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín