BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2958/TCHQ-GSQL
V/v: Thanh khoản tờ khai NK

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;
- Công ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện Việt Nam.
(Đ/c: Lô A2, CN1 Cụm CN vừa và nhỏ Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 07/LD-CV ngày 24/01/2013 củaCông ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện Việt Nam về việc thanh khoản tờ khai nhập khẩu.Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Giao đơn vị Hải quan có tên nêu trên thực hiện:

a) Kiểm tra cụ thể hồ sơ hải quan của Công ty TNHHĐiện tử Lưỡng Diện Việt Nam bao gồm kiểm tra chứng từ, hồ sơ, sổ hạch toán, kếtoán, phiếu nhập kho, xuất kho, định mức của các mã sản phẩm liên quan, … cáctờ khai nhập khẩu, các tờ khai xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất báncho Công ty Samsung, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau thì thực hiện thanhkhoản các tờ khai nhập khẩu cho Công ty:

- Các mã hàng xuất khẩu đã xuất bán cho Công ty Samsungtrong giai đoạn từ tháng 12/2010 đến tháng 8/2012 của Công ty TNHH Điện tửLưỡng Diện hiện nay vẫn được Công ty tiếp tục sản xuất và xuất bán cho Công tySamsung (cùng nguyên liệu đầu vào, cùng mã sản phẩm xuất khẩu, cùng định mức);

- Đã thông báo định mức cho cơ quan hải quan;

- Qua kiểm tra hồ sơ hải quan có đủ cơ sở xác địnhsố nguyên liệu Công ty đã nhập khẩu, đưa vào sản xuất và bán sản phẩm cho Côngty Samsung; Công ty Samsung đã đưa vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu và đã thựcxuất khẩu (có văn bản xác nhận của công ty Samsung kèm tờ khai xuất khẩu);

- Giá bán cho Công ty Samsung chưa bao gồm thuế nhậpkhẩu.

b) Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính (nếu có vàcòn thời hiệu xử phạt).

c) Thực hiện kiểm tra sau thông qua đối với Côngty TNHH Điện tử Lưỡng Diện.

2. Công ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện có trách nhiệmcung cấp các hồ sơ liên quan để cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra theo quyđịnh.

Quá trình thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóaxuất nhập khẩu đề nghị Công ty cần nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật liên quanđể thực hiện đúng quy định, tránh tình trạng tương tự xảy ra.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thànhphố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục HQ tỉnh Lạng Sơn (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh