BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2958 TCT/NV2
V/v Ghi tên khách hàng trên hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty cho thuê tài chính
(Ngân hàng Công thương Việt Nam)

Trả lời công văn số 121/2003/CTTC-KT ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Công ty cho thuê tài chính về việc ghi tên khách hàng trên hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tổng Công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng là khách hàng đứng tên bên đi thuê trong hợp đồng cho thuê tài chính. Công ty cho thuê tài chính đã xuất hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính cho Tổng Công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng theo hợp đồng đã ký giữa hai bên cho lần thanh toán đầu tiên.

Trường hợp các lần thanh toán tiếp theo nếu xuất hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính ghi tên khách hàng là: Công ty kính nổi Viglacera thuộc Tổng Công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng thì:

- Tổng Công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng phải làm thủ tục bàn giao tài sản thuê tài chính cho Công ty kính nổi Viglacera theo đúng quy định và phải có biên bản bàn giao.

- Tổng Công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng phải uỷ quyền cho Công ty kính nổi Viglacera đứng tên là khách hàng thuê tài chính.

Hai bên phải điều chỉnh phụ lục hợp đồng cho thuê tài chính nêu rõ thời điểm công ty kính nổi Viglacera đứng tên là khách hàng thuê tài chính.

Công ty kính nổi Viglacera không được phép hạch toán thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ đối với khoản thuế GTGT mà Tổng Công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng đã hạch toán.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty cho thuê tài chính biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc