B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2959/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời Công văn số 5029/CT-QLCKTTĐ đề ngày 28/05/2015 của CụcThuế tỉnh Bình Dương về việc xác định s tin sửdụng đất được giảm trong trường hợp dự án ứng trước tiền bồi thường, giảiphóng mặt bằng, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

- Tại Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 củaChính phủ về thu tiền sử dụng đấtquy định:

“Điều 11. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

5. Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 12, Điều13 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đi tượng được miễn, giảm và tính trênsố tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nghị địnhnày.”

- Tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đấtquy định:

“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số198/2004/NĐ-CP như sau:

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 5 về thu tiền sử dụng đất khi Nhà nướcgiao đất như sau:

"4. Trường hợp người được Nhà nước giao đất có thu tiềnsử dụng đất ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thựchiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thm quyền phê duyệt thì được trừ s tiền đã ứng trước vào tiền sử dụngđất phải nộp theo phương án được duyệt; mức được trừ không vượt quá tiền sử dụngđất phải nộp.

Số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chứcthực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã phê duyệt còn lại chưa đượctrừ vào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án.”

Trường hợp Công ty TNHH Tiến Hùng được Ủy bannhândân tỉnh Bình Dương giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 và Công ty đã ứng trước tiền bồi thường, giảiphóng mặt bng theo phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời Côngty thuộc đi tượng được giảm tiền sử dụng đấttheo quy định của pháp luật thì sốtiền sử dụng đất được giảm đối với công ty TNHH Tiến Hùng nêu tại Công văn s 50 29/CT-QLCKTTĐ đề ngày 28/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương được tính trên s tiền sử dụng đất phải nộp trước khitrừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà Công ty đã ứng trước theo phương ánđược phê duyệt.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Cục QLCS (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).8

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn