BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2959 TCT/CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 519/CT-TQD ngày26 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Bình Phước và hoàn thuế GTGT đối với dựán “nâng cao chất lượng và sử dụng các dịch vụ SKSS tại tỉnh Bình Phước”(VIE/ 01/P08 ) hoạt động theo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA. Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

Ban quản lý dự án VIE/01/P08 mua hànghoá, dịch vụ cho dự án theo giá có thuế GTGT trước khi được cấp mã số thuế, nếuđủ căn cứ xác định hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án thì Ban quản lý được giảiquyết hoàn thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Bình Phước biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc