BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3296/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v: báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cácdự án và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ

Thựchiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 921/TTg-KTTH ngày20/6/2008 về việc báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và cácbiện pháp xử lý vi phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộcBộ triển khai thực hiện theo công văn số 5135/BTC-ĐT ngày 08/4/2009 của Bộ Tàichính về việc báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành (gửi kèm theo)với các nội dung cụ thể sau:

1.Triển khai rà soát các dự án hoàn thành từ ngày 31/12/2008 trở về trước thuộcphạm vi quản lý có vi phạm về thời gian lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán:căn cứ biên bản bàn giao đưa dự án, công trình vào sử dụng, đối chiếu với thờigian lập báo cáo quyết toán, thời gian thẩm tra và phê duyệt quyết toán quyđịnh tại Thông tư hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhànước số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, lập danh sách các dự ánhoàn thành vi phạm thời gian để đôn đốc các đơn vị có liên quan khẩn trươnghoàn thành việc quyết toán các dự án nói trên. Thời gian triển khai từ tháng 4đến hết tháng 5/2009.

2.Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện từ ngày 01 đến ngày 20 tháng 6 năm 2009.Báo cáo tổng hợp cần phân tích rõ tình hình, nguyên nhân, những khó khăn vướngmắc và đề xuất các biện pháp xử lý; kèm theo danh mục dự án chậm phê duyệtquyết toán trên 6 tháng (biểu 01/VPQT ) và danh mục dự án chậm lập báo cáo quyếttoán trên 6 tháng (biểu 02/VPQT ). Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậmnhất là ngày 25 tháng 6 năm 2009; Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lập báo cáo tổnghợp để xem xét trừ vào tổng kế hoạch vốn đầu tư của các đơn vị không chấp hànhbáo cáo.

3.Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung trêntrong thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2009.

Đềnghị các chủ đầu tư, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáođúng thời gian trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục CSVCTBTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Trần Duy Tạo