TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/GSQL-GQ2
V/v xác nhận hàng chuyển cửa khẩu đã qua khu vực giám sát

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 392/HQQT-NVngày 29/3/2013 v/v xác nhận tại ô 36 tờ khai HQ/2012-NK đối với hàng hóa chuyểncửa khẩu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ýkiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mục II côngvăn số 62/TCHQ-CCHĐH ngày 4/1/2013 của Tổng cục Hải quan thì hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu được đưa vào hoặc ra khỏi khu vực giám sát hải quan thì côngchức thừa hành thực hiện việc giám sát theo quy định để xác nhận "Hàng đãqua khu vực giám sát" trên ô 36 của tờ khai nhập. Như vậy, đối với hàngnhập khẩu chuyển cửa khẩu, khi hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quantại cửa khẩu thì Chi cục Hải quan cửa khẩu có trách nhiệm xác nhận hàng đã quakhu vực giám sát tại ô 36 của tờ khai.

2. Theo quy định tại điểm 2 Phần IQuyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2011 về quy trình nghiệp vụ quản lý hảiquan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu thì việc bàn giaonhiệm vụ giám sát giữa các Chi cục Hải quan có liên quan thực hiện bằng Biênbản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu và Bảng thống kê Biên bản bàn giao.

Như vậy, khi Chi cục Hải quan quảnlý KTMĐB Lao Bảo ký xác nhận lên Biên bản bàn giao, lập Bảng thống kê Biên bảnbàn giao và fax vận chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu theo quy định nghĩa làhàng hóa đã vào trong khu phi thuế quan và Chi cục Hải quan quản lý KTMĐB LaoBảo có trách nhiệm giám sát theo quy định.

Cục Giám sát quản lý trả lời để CụcHải quan tỉnh Quảng Trị được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha