ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/SGD &ĐT-KHTC
V/v: Hướng dẫn nội dung chi học 2 buổi/ngày & bán trú

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục Quận, Huyện
- Các Trường Tiểu học

Thực hiện Quyết định số 73/2000/QĐ-UBND ngày 16/8/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việcthu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục và đào tạocông lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và văn bản 3390/LN /TCVG-GDĐT-LĐTB&XH-KBNNngày 11/11/2002 hướng dẫn thực hiện quyết định 73/2000/QĐ-UBND Căn cứ vào tìnhhình thực tế, để thống nhất nội dung chỉ học 2 buổi/ngày và chi bán trú cho cáctrường Tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫncụ thể nội dung chi như sau:

A. Về việc chi học 2 buổi/ngày:

Kinh phí thu được từ học 2buổi/ngày được chi cho những nội dung sau:

1. Chi cho giáo viên tham gia dạy 2buổi/ngày: 60%

2. Chi bồi dưỡng cho cán bộ quảnlý, nhân viên phục vụ và phúc lợi tập thể: 20%.

3. Chi mua sắm văn phòng phẩm, đồdùng dạy học, vật rẻ mau hỏng, điện nước, vệ sinh, tăng cường cơ sở vật chất ….17%.

4. Phục vụ công tác chỉ đạo thanhkiểm tra: 3%. Trong đó nộp Phòng Giáo dục 2%, nộp Sở Giáo dục và Đào tạo 1%(nộp qua Phòng Giáo dục).

Cụ thể chi của khoản 1 và 2 nhưsau:

1/ Chi cho giáo viên tham giadạy 2 buổi/ngày:

Số chi tiết chi cho giáo viên thamgia dạy 2 buổi/ngày gồm:

a/ Số tiết giáo viên thực dạy tăngcường.

b/ Số tiết chủ nhiệm. (Số tiết chủnhiệm nói chung không quá 5 tiết/tuần, trường hợp đặc biệt không quá 7tiết/tuần)

Cách tính:

- Đơn giá một tiết

=

60% tổng thu 2 buổi/ngày của 1 lớp

Số tiết chi cho giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày

- Thu nhập của giáo viên chuyênbiệt, tự chọn:

Đơn giá 1 tiết x số tiết dạy tăngcường

- Thu nhập của giáo viên chủ nhiệm:

Đơn giá 1 tiết x (số tiết dạy tăngcường + số tiết chủ nhiệm)

Lưu ý:

- Các Trường không được sử dụngkinh phí thu học 2 buổi/ngày để trả lương cho giáo viên hợp đồng dạy chính khóa(trường hợp này nhà Trường phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để giảiquyết).

- Các chi tiết khóa không đượctính là tiết tăng cường.

- Đơn giá tiết dạy của các mônhọc như nhau (không phân biệt đơn giá tiết dạy của giáo viên chủ nhiệm và giáoviên chuyên biệt, tự chọn; giáo viên biên chế và giáo viên hợp đồng)

- Đối với những lớp có 2 giáoviên chủ nhiệm: cũng chỉ tính số tiết chủ nhiệm như lớp có một giáo viên chủnhiệm.

2/ Chi bồi dưỡng cho cán bộ quảnlý và nhân viên phục vụ (gồm ban giám hiệu, tổng phụ trách, kế toán, thủquỹ, nhân viên khác có phục vụ 2 buổi/ngày) và phúc lợi tập thể:

a/ Chi bồi dưỡng cho Hiệu trưởng

- Trường hạng 1 (28 lớp trở lên):không quá 2 lần thu nhập trung bình của giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày.

- Trường hạng 2 (19 lớp đến 27lớp): không quá 1,8 lần thu nhập trung bình của giáo viên tham gia dạy 2buổi/ngày.

- Trường hạng 3 (dưới 19 lớp):không quá 1,5 lần thu nhập trung bình của giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày.

b/ Chi cho Hiệu phó: không quá 0,8lần thu nhập của Hiệu trưởng.

c/ Chi cho tổng phụ trách chuyêntrách: không quá 0,5 lần thu nhập của Hiệu trưởng.

d/ Chi cho kế toán: không quá 0,4lần thu nhập của Hiệu trưởng.

e/ Chi cho thủ quỹ, tổng phụ tráchkiêm nhiệm và các nhân viên khác: mỗi người không quá 0,3 lần thu nhập của Hiệutrưởng.

Ngoài việc thực hiện chi các nộidung trên, phải dành khoản kinh phí đưa vào quỹ phúc lợi tập thể.

B/ Về việc chi bán trú:

1/ Tiền ăn: Chi cho bữa ăn chính vàbữa ăn phụ (bao gồm cả tiền chất đốt) theo thỏa thuận

2/ Tiền cơ sở vật chất cho bán trú:(trang bị giường, chiếu, chăn, khăn mặt, bát, đĩa, cốc, xoong, nồi, bếp gas,điện, nước …) được sử dụng hết cho việc trang bị cơ sở vật chất cho bán trútheo thỏa thuận.

3/ Tiền chăm sóc bán trú: Bồi dưỡngngười trực tiếp chăm sóc, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp …

Trong đó:

- 80% cho người trực tiếp chăm sóc,nhân viên phục vụ khác.

- 20% cho cán bộ quản lý, kế toán,thủ quỹ, thanh tra, công đoàn … và phúc lợi tập thể. Mức chi có thể vận dụng nhưcách chi học 2 buổi/ngày.

C/ Tổ chức thực hiện:

Các mức chi trên phải được thể hiệntrong Quy chế chi tiêu nội bộ. Quy chế được xây dựng và thảo luận công khaitrong tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường và phải báo cáo cơquan quản lý cấp trên để có sự chỉ đạo cụ thể và phù hợp trong từng địa bàn.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Giáodục và Đào tạo Hà Nội về nội dung chi học 2 buổi/ngày và bán trú. Yêu cầu phòngGiáo dục Quận, Huyện và các trường Tiểu học nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện)
- Ban Giám đốc
- Lưu VP, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Ngọc Bích