THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/TTg-CN
V/v Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (văn bản số 479/UBND-XDCB ngày 16 tháng 11 năm 2020, văn bản số 80/UBND-XDCB ngày 05 tháng 02 năm 2021), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 12451/BGTVT-ĐTCT ngày 07 tháng 12 năm 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8244/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 14 tháng 12 năm 2020, văn bản số 1021/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 26 tháng 02 năm 2021), Bộ Tài chính (văn bản số 376/BTC-ĐT ngày 13 tháng 01 năm 2021), Bộ Tư pháp (văn bản số 4503/BTP-PLDSKT ngày 02 tháng 12 năm 2020) về việc tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2 (từ nút giao quốc lộ 3 mới đến đường tỉnh 295B), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (Dự án) theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hp đồng BT), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hp đồng dự án như đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 3858/UBND-KH &ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016.

y ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và kiến nghị tại văn bản số 80/UBND-XDCB ngày 05 tháng 02 năm 2021, tiếp tục thực hiện Dự án theo hình thức hợp đồng BT theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2).
y

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng