BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2960/BHXH-DVT
V/v: kiểm soát chi phí và quản lý thanh toán các thuốc BHYT có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 4837/BYT-BH ngày 07/7/2015 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí và quản lý sửdụng 23 thuốc theo Công văn số 894/BHXH-DVT Về vấn đề này, BHXH Việt Nam yêu cầuBHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trung tâm Giám định BHYT vàThanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đatuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện như sau:

1. Về việc tham gia lựa chọn nhà thầucung cấp thuốc:

1.1. Trong quá trình tham gia lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốctại các Hội đồng đấu thầu, BHXH tỉnh thực hiện và rà soát danh mục thuốc, giáthuốc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngay từ khi cơ sở khám chữa bệnh (KCB) lậpkế hoạch mua sắm; kịp thời phát hiện và đề nghị Hội đồng đấu thầu không đưa vàokế hoạch mua sắm các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnhtranh trong đấu thầu và có chi phí cao nếu đã có các thuốc cùng hoạt chất vớihàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp bảo đảm cạnh tranh trên thị trường.

1.2. Trường hợp đặc biệt cơ sở KCB cần sử dụng các thuốc cóhàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và cóchi phí cao, BHXH tỉnh đề nghị đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch lựa chọnnhà thầu báo cáo Bộ Y tế bằng văn bản về lý do sử dụng các thuốc trên, số bệnhnhân dự kiến, số lượng sử dụng dự kiến, tỷ lệ sử dụng thuốc có hàm lượng, dạngbào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu so với thuốc thông dụng;các trường hợp chỉ định, sử dụng thuốc ….; đồng thời gửi kèm theo biên bản họp,thống nhất của Hội đồng thuốc và điều trị của các cơ sở KCB có nhu cầu. Chỉ dựacác thuốc này vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi được sự đồng ý của Bộ Y tế.

2. Về việc thanh toán BHYT đối với23 thuốc nêu tại Công văn 894/BHXH-BVT :

2.1. Đối với các thuốc đã sử dụng trước thời điểm ban hànhcông văn số 894/BHXH-DVT tiếp tục thực hiện giám định và thanh toán như hướng dẫntại Điểm 1 Công văn số 2172/BHXH-DVT ngày 16/6/2015 của BHXH Việt Nam.

2.2. Đối với các thuốc đã được các nhà thầu đề nghịgiảm giá, BHXH tỉnhphối hợpvới Sở Y tế và nhà thầu thống nhất mức giá thanh toánBHYT.

2.3. Đối với các thuốc chưa được các nhà thầu điều chỉnhgiảm giá tạm thời chưa thanh toán. BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn sau khi có ý kiếncủa Bộ Y tế.

3. Báo cáo BHXH Việt Nam:

3.1. Thực hiện báo cáo thường xuyên, kịp thời BHXH ViệtNam các nội dung tham gia ý kiến đối với các Hội đồng đấu thầu thuốc theo hướngdẫn tại Mục 1.1 và Mục 1.2 Công văn này.

3.2. Tng hợp, báo cáo các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ítcó cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao nêu tại Mục 1.2 Công văn.

3.3. Báocáo kết quả thanh toán chi phí BHYT đối với các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnhtranh trong đấu thầu và có chi phí cao đã được các nhà thu điu chỉnh giảm giá theo phụ lục 01 gửi kèm Công văn.

Đề nghị BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, báo cáo kếtquả (tại Mục 3.2-3.3) về BHXH Việt Nam (BanDược và VTYT) bằng văn bản và file dữ liệu điện tử trước ngày 30/8/2015./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban: CSYT, TCKT, KT;
-
Lưu: VT, DVT(2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNHPHỐ:……

PHỤ LỤC 1:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN CHI PHÍ BHYT ĐỐI VỚI CÁC THUỐC CÓ HÀM LƯỢNG,DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG PHỐI HỢP ÍT CÓ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU VÀ CÓ CHI PHÍ CAOĐÃ ĐƯỢC CÁC NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH GIẢM GIÁ TẠI CÁC CƠ SỞ KCB TRÊN ĐỊA BÀN
(Ban hànhkèm theo Công văn số 2960/BHXH-DVT ngày12 tháng 8 năm 2015 của BHXH Việt Nam)

STT

Cơ sở KCB

Tên hoạt chất

Đường dùng, dạng bào chế

Nồngđ,hàmlượng

Tên thuốc (tên thương mại)

Số đăng ký/GPNK

HãngSX

NướcSX

Đơn vị tính

Phân nhóm tiêu chí kỹ thuật

Giá khi chưa điều chỉnh

Giá thanh toán sau khi điều chỉnh

Thời gian áp dụng giá thuốc điều chỉnh

Số lượng sử dụng

Thành tiền sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=13*15

Tổng

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng GĐBHYT
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám Đốc
(ký, ghi rõ họ tên)