B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2960/TCT-CS
V/v vướng mắc của Công ty CP Hà Hoa Tiên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnhHà Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 166/2015/CVPĐ-HHT ngày16/6/2015 của Công tyCổphần Hà Hoa Tiên vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 21/11/2014, Tổng cục Thuế có công văn số 5179/TCT-CS đềnghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam báo cáo tình hình thực tế tại Công ty và có ý kiến đềxuất xử lý cụ thể. Ngày 8/12/2014, Cục Thuế tỉnh Hà Nam gửi công văn số 2977/CT-TTHT báo cáo tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của Công ty nhưngkhông có ý kiến đề xuất xử lý của Cục Thuế.

Ngày 27/1/2015, Tổng cục Thuế có công văn số 319/TCT-CS gửiCục Thuế tỉnh Hà Nam đề nghị xem xét, rà soát về việc hoàn thuế GTGT cho Côngty CP Hà Hoa Tiên (đặc biệt dự án trường Đại học Hà Hoa Tiên) đãphù hợp với quy định pháp luật chưa? Đến nay, Tổng cục Thuế chưa nhận đượcvăn bản báo cáo và ý kiến đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Tại công văn số 166/2015/CVPĐ-HHT nêu trên, Công ty CP HàHoa Tiên nêu vướng mắc đối với những văn bản mà Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã hướng dẫnCông ty trước đó (công văn số 1732/CT-TTHT ngày 13/8/2014 và công văn số 2205/CT-TTHT ngày 13/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam). Các văn bản trên, CụcThuế hướng dẫn Công ty thực hiện theo Kết luận thanh tra số 205/KL- UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam.

Vì vậy, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Nam báocáo UBND tỉnh Hà Nam về vướng mắc của Công ty CP Hà Hoa Tiên và xin ý kiến củaUBND tỉnh Hà Nam để chỉ đạo xử lý công văn số 166/2015/CVPĐ-HHT ngày 16/6/2015nêu trên.Trường hợp vượt quá thẩm quyềnhoặc có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam báo cáo ý kiến của UBND tỉnh HàNam và đề xuất xử lý của Cục Thuế để Tổng cục Thuế xem xét xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnhHà Nam biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).6

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn