BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2960 TCT/CS
V/v thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời Công văn số 291/CT-TQD /2003 ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Lào Cai hỏi về thuế thu nhập cá nhân đối với lãi mua cổ phiếu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 3 của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định: “Tạm thời chưa thu thuế đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu.”

Như vậy, các cổ đông của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá được doanh nghiệp chia lãi cổ phần thì phần thu nhập được chia này không phải kê khai nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc