BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2961/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc nhập linh kiện đã qua sử dụng từ Campuchia, Lào về Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH IBM Việt Nam
(Đ/c: 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 2011/1605 ngày 16/5/2011 của Công ty TNHH IBM về việc nêu tại trích yếu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc,việc nhập khẩu, tạm nhập tái xuất linh kiện máy tính đã qua sử dụng thực hiệntheo nội dung quy định tại Điều 7 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006của Chính phủ và Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tinvà Truyền thông về việc ban hành sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụngcấm nhập khẩu để thực hiện.

Theo nội dungnêu tại Công văn số 2011/1605 dẫn trên, công việc mà Công ty TNHH IBM sẽ thựchiện, đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì hoạt động của Công tykhông phải là dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới, sản xuấtlàm mới sản phẩm công nghệ thông tin. Do đó, việc nhập khẩu linh kiện máy tínhđã qua sử dụng sẽ bị cấm theo quy định tại Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT nêutrên.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh