B TÀI CHÍNHTNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2961/TCT-CSV/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn s 519/CT-TTHT ngày 03/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về chính sáchthuế đối với khoản thu từ dạy thêm, học thêm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Mục D Phần III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí hướng dẫn:

“Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặcdo Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyn giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịutrách nhiệm về kết quả thu phí khoảnthu không thuộc ngân sách nhà nước (gọi tt là phí không thuộc ngân sách nhànước).

Tin thu phí không thuộc ngân sáchnhà nước được xác định là doanh thu của tổ chức,cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân thu phícó nghĩa vụ nộp thuế theo quy định củapháp luật đối với s phí thu được...”

- Tại Mục I và Mục III Thông tư số 46/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 20/6/2001 của Liên tịch Bộ Tàichính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạtđộng đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạocông lập hướng dẫn:

“Hoạt động đào tạo không chính quy trong các trường và cơ sởđào tạo công lập là những hoạt động đào tạo ngoài hệ chính quy. Các hoạt độngđào tạo tại chức, đào tạo văn bằng 2, tự học có hướng dn, đào tạo từ xa, đào tạo và bi dưỡng ngn hạn theo các chuyên đ, liên kếtđào tạo, theo phương thức không chính quy thuộc đi tượng thực hiện Thông tư này.”

1. Nội dung và mức thu học phí:

... Hiệu trưởng các trường và thủ trưởng các cơ sở đào tạoquy định mức thu cụ thể phù hợp với nộidung, chương trình và thời gian đào tạo của từng loại hình, cấp bậc, ngành nghềđào tạo và chiphí hợp lý đ đảm bảo duy trì, phát triển hoạt động đào tạo.

2. Nội dung chi:

Học phí của trường và cơ sở đào tạo được chi cho các nộidung sau:

h. Chi nộp thuế (nếu có phát sinh theo quy định của pháp luật).”

Ngày 02/3/2009, Bộ Tài chính có công văn số 2254/BTC-TCT gửiBộ Giáo dục và Đào tạo và Cục Thuế các tỉnh,thànhphố trực thuộc trung ương về việcchứng từ thu học phí hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trongcác trường và cơ sở đào tạo công lập.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang căn cứ quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật nêu trên, hướng dẫn tại công văn số 2254/BTC-TCT và thựctế phát sinh tại đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện chophù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn