BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2961 TCT/CS
V/v thuế xuất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 24168/CT /NV ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội về áp dụng thuế suất thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.3 mục II phần B Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Sản phẩm cơ khí tiêu dùng” áp dụng mức thuế suất 10%. Căn cứ vào hướng dẫn trên các sản phẩm như: bình lọc nước uống (không dùng điện); máy sấy khô bát đĩa; máy bơm nước, máy hút khói, hút mùi lắp ở bếp dùng cho các gia đình thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc